Natuurkansen voor Capelle in beeld…

Het Capelse college heeft hoge ambities als het gaat om het behoud van planten- en diersoorten in de gemeente en het zorgen voor nieuwe soorten. Deze ambities zijn vastgelegd in de natuurkansenkaart. Hierin staan voor de natuur belangrijke gebieden en de manier waarop de natuur zich in Capelle het beste kan ontwikkelen. Ook worden zogenoemde ‘streekeigen natuurparels’ aangeduid.

De Natuurkansenkaart is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met lokale natuurorganisaties en belangengroepen, waaronder de Natuurvrienden Capelle, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de Bomenstichting, de Heemtuin Capelle en de stadsvogelconsulent. Ook is het Burgerpanel geraadpleegd. Aan de hand van vragenlijsten hebben bewoners aangegeven wat zij vinden van de kwantiteit en kwaliteit van de huidige natuur, welke plekken zij van belang vinden en op welke wijze zij zelf een bijdrage kunnen of willen leveren.

“Ik ben blij met de manier waarop de natuurkansenkaart tot stand is gebracht”, zegt groenwethouder Jean-Paul Meuldijk. “Naast zo’n 800 Capellenaren uit het burgerpanel, hebben alle partijen die zich met het groen in Capelle bezighouden bruikbare inhoud aangeleverd en parels aangewezen als het Slotpark, het Elzenlaantje, de Heemtuin en het park naast Torenhof. Dat maakt het echt tot een gezamenlijk product.”

Natuurwaarden

De natuurkansenkaart moet ervoor zorgen dat de natuur beter wordt ingepast bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook laat de kaart zien waar de kansen liggen als het om beheer en onderhoud van bestaand groen gaat. Wethouder Meuldijk licht toe: “Zo willen we bijvoorbeeld bij het opnieuw beplanten en inrichten van de Capelse wijken zo veel mogelijk ‘gebiedseigen soorten’ gebruiken als de Vlier, Hazelaar, Wilg, Els en Berk.

Daarnaast brengen we meer afwisseling aan van bos, bloemrijk grasland, heggen, struweel en ruigte. Een ander voorbeeld is dat we voortaan meer aandacht hebben voor natuurwaarden in een gebied. Dit betekent dat we bij de keuze voor plantensoorten meer rekening houden met de aantrekkelijkheid voor vlinders, bijen, hommels en andere insecten, dan of er iets op het oog mooi uitziet.”

Leefomgeving

Volgens de wethouder biedt een stedelijke omgeving als Capelle kansen voor de natuur. “Je zou het niet verwachten, maar juist in een stedelijke omgeving is de biodiversiteit groter dan in een natuurlijke omgeving. Heel veel dieren- en plantensoorten komen wel voor in de stad, maar niet in een bos. Dit betekent wel dat wij zo goed mogelijk met die verscheidenheid moeten omgaan.

Op die manier versterken we niet alleen de ecologische kwaliteiten van Capelle, maar creëren we ook een aantrekkelijke leefomgeving, een goed vestigingsklimaat en extra recreatieve mogelijkheden. Meer kansen bieden voor de natuur is overigens niet iets exclusiefs voor de gemeente; alle Capellenaren kunnen hieraan bijdragen, door ook op hun eigen terrein meer ruimte te bieden aan de natuur.”