Opgavegericht werken in Capelle-West

Als partner van de gemeente zijn wij als WOP samen met de andere partners Politie, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) , Stichting Welzijn Capelle (SWC) , Havensteder, Economisch Netwerk Capelle (ENC), Sportief Capelle en de Gemeente eind 2018 het PACT van Capelle aan gegaan.

Met dit PACT hebben wij de commitment met elkaar uitgesproken om op wijk- en buurtniveau met elkaar aan de slag te gaan. Als WOP nemen wij deel aan het Breed Overleg van onze wijk waar ook de partners van het PACT aan deelnemen alsmede allerlei andere organisaties, en instanties die actief zijn in onze wijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de scholen, de kerk, de buurtgroep, de bibliotheek en verschillende zorginstellingen.

Tijdens deze overleggen bespreken wij met elkaar wat er speelt in de wijk, zowel positieve zaken als ook de dingen die minder goed gaan. Met elkaar bepalen we waar het accent op moet liggen, waar we gezamenlijk de schouders onder willen zetten.

Samen bepalen we de koers. Dit zijn de zogenoemde opgaven. Voor elke opgave is een opgaveteam samengesteld van partners die met elkaar met deze opgave aan de slag gaan. Deze teams zijn niet statisch en kunnen tussendoor aangevuld worden met andere partners maar ook bewoners zijn meer dan welkom om in een opgaveteam plaats te nemen.

Voor Capelle-West zijn de volgende drie opgaven met elkaar vastgesteld en het WOP neemt bij elke opgave deel aan het opgaveteam.

 • 1. Opgave Wonen: Bevorderen doorstroom woningen senioren en starters & Instroom nieuwe groepen en sociale samenhang
  Opgaveteam: Havensteder, Gemeente en WOP Capelle-West
 • 2. Opgave Veiligheid: Vergroten veiligheidsbeleving en verkeersveiligheid
  Opgaveteam: Politie, Gemeente (Handhaving) en WOP Capelle-West
 • 3. Opgave Eenzaamheid: Aanpakken eenzaamheid onder ouderen
  Opgaveteam: SWC, Moirakerk, Buurtroep Capelle-West, de Zellingen, Havensteder, Gemeente WOP ’s-Gravenland en WOP Capelle-West

De opgaven komen u mogelijk al bekend voor daar dit namelijk ook thema’s zijn die benoemd zijn in onze Toekomstagenda die wij samen met de wijkbewoners hebben opgesteld.

 • 1. Opgave Wonen
  Er gebeurt veel op het gebied van wonen in de wijk. Zo is er de ontwikkeling van de nieuwbouw
  aan de Evertsenstraat en staat de winkelstrip aan de Doormanstraat te koop. In de wijk wonen
  veel senioren die in een te grote woning zitten. Zij willen graag in de wijk blijven maar er is geen
  aanbod van seniorenwoningen.

  Het opgaveteam onderzoekt met elkaar de mogelijkheden tot
  het creëren van seniorenwoningen. Geen eenvoudige opgave want er is nauwelijks plek voor
  nieuwbouw en de vraag is ook wat is de bestedingsruimte van de bewoners ? Het gaat vooral
  om bewoners die een woning van Havensteder huren. Is men bereid om meer huur te gaan
  betalen? Kan men zich überhaupt een hogere huur permitteren ? Op deze vragen is nog geen
  duidelijk antwoord.

  Ook de sociale cohesie staat onder druk in de wijk. Er is sprake van instroom van nieuwe
  bewoners en dat brengt hier en daar spanningen met zich mee. Het is belangrijk te kijken waar
  deze spanningen vandaan komen en wat wij daar samen met de wijkbewoners aan kunnen doen.
  Uiteindelijk is het doel dat iedereen die in de wijk woont en/of komt wonen hier naar
  tevredenheid woont. Dat doe je met elkaar.

 • 2. Opgave Veiligheid
  Binnen het opgaveteam is gesproken over de verkeersveiligheid in de wijk met name de
  kruisingen aan de dijk Aert van Nessstraat en de Poolvosweg. Als resultaat worden er op korte
  termijn een aantal acties genomen:

  • Er wordt vanuit de gemeente een extra seintje richting de afdeling groen gegeven dat er op
  tijd moet worden gesnoeid. Dit voor een zo goed mogelijk overzicht zodat de weggebruikers
  op het (brom)fietspad ruim van te voren zichtbaar zijn.

  • De middenmarkering op de Nijverheidsstraat (dijk afrijdend) wordt opnieuw aangebracht.
  Deze is eerder na asfaltwerkzaamheden niet meer aangebracht. Dit herstellen we
  binnenkort, waardoor de rijstrook optisch versmalt. Een smallere rijstrook heeft weer een
  positief effect op de gereden snelheden.

  • Er wordt met markering bliksemschichten geplaatst voor het autoverkeer net voordat zij
  richting het tweerichtingenfietspad rijden. Hiermee willen we inspelen op het onbewuste
  gedrag van weggebruikers en hopen daarmee de snelheid licht te verlagen.
  • Er is een check gedaan op de reeds aanwezige bebording. Een aantal belangrijke borden worden
  vernieuwd, zodat deze nog beter oplichten in het donker ten opzichte van de andere borden.
  Bijvoorbeeld het voorrangsbord met daaronder het bord waaruit blijkt dat er (brom)fietsers uit
  beide richtingen komen. Deze moet er in het donker uitspringen.

  De twee locaties zijn ook negatief naar voren gekomen in verkeersveiligheidsinspectie. Dit is een
  inspectie op basis van aantal ongevallen, meldingen en klachten en inrichting van de openbare
  ruimte. In het komende Gemeentelijke Verkeers en Vervoersplan (het Programma mobiliteit) wordt
  er nadere aandacht aan deze twee locaties. Daarbij wordt ook wat breder gekeken naar het gebied.
  Het invoegen t.h.v. de Poolvosweg op de dijk zelf heeft daarbij bijvoorbeeld ook de aandacht. Het
  Programma Mobiliteit is in 2020 gereed.
  Binnen het opgaveteam wordt ook gebrainstormd hoe de meldingsbereidheid onder de bewoners te
  verhogen.

  Er wordt in de wijk veel met elkaar gesproken over zaken die men ziet of hoort omtrent
  overlast of verdachte situaties. Echter wordt er erg weinig melding gemaakt bij bijvoorbeeld politie,
  gemeente of Havensteder. Dit zorgt er ook voor dat zaken soms niet worden opgemerkt of worden
  aangepakt. Het idee dat iets al heel lang speelt en niet wordt opgepakt klopt als er nooit een melding
  van wordt gemaakt. Dit willen we graag aanpakken. Eén van de ideeën is om een meterkast hanger
  te maken met daarop alle contactgegevens waar wat gemeld kan worden. Maar daarbij willen we
  ook aandacht geven aan hoe er teruggekoppeld wordt. Het is belangrijk dat bewoners weten wat zij
  kunnen verwachten.

 • 3. Opgave Eenzaamheid
  Deze opgave is een gedeelde opgave met de wijk ’s-Gravenland. Binnen het opgaveteam is eerst
  gesproken over wat eenzaamheid nu eigenlijk is. Als een belangrijk aspect werd benoemd dat de
  fysieke omgeving een grote bijdrage heeft. Als voorbeeld werd het missen van een openbaar toilet
  genoemd bij de Puccinipassage.

  Er is een oplossing bedacht om de mogelijk voor ouderen tot het
  bezoeken van een toilet. Dit wordt binnenkort via het netwerk met de ouderen gedeeld.
  Op 8 oktober jl is er een uitje geweest georganiseerd vanuit de Leef Je Uit Foundation maar met
  behulp van het opgaveteam voorzien van een extra goodybag. Teven zijn de mensen voor het uitje
  uitgenodigd vanuit de verschillende partners in het opgaveteam. Binnenkort gaan we weer om tafel
  om te kijken hoe we vanuit hier verder opvolging kunnen geven.