Over het WOP

WijkOverlegPlatform (WOP)

Alle zeven Capelse wijken hebben een eigen Wijk Overleg Platform (WOP). Het WOP is een overlegplatform waar individuele wijkbewoners, maar ook lokale instellingen en maatschappelijke organisaties, zoals Havensteder, Gemeente, buurtagent, maar ook huurders- en eigenarenverenigingen, aan deelnemen.

Het WijkOverlegPlatform is een initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel om in de wijk te komen tot een breed gedragen, structurele vorm van kennisuitwisseling en samenwerking tussen inwoners van Capelle aan den IJssel.

Ieder WijkOverlegPlatform verzorgt ieder jaar minimaal 4 openbare bijeenkomsten in de eigen wijk.
Bij voorkeur treedt een bewoner uit de eigen wijk op als (gast)voorziter van een bijeenkomst.

BESTUUR

Het dagelijks bestuur van het WOP wordt gevormd door:

  • -de bestuursleden van het WOP,
  • -de voorzitters van de werkgroepen,
  • -de wijkwethouder,
  • -de wijkregisseur.

De huidige taakverdeling van het dagelijks bestuur is als volgt:
Jos Mosmans: voorzitter

Henk Stouten: penningmeester

Frank Coomans: secretariaat/notulen/nieuwsbrief

Ruud Verschoor: secretariaat/notulen/nieuwsbrief

Jan Benard: beheer website / social media

WIJKWETHOUDER

Het College van Burgemeester en Wethouders besloot om voor iedere Capelse wijk een eigen wijkwethouder aan te wijzen, die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft. Namens de gemeenteraad zijn de betrokken wijkwethouder, een vertegenwoordiger van de deelsector Beheerplanning en de wijkregisseur, alsmede de buurtagent tijdens iedere wijkvergadering van het WOP aanwezig.

WIJKLEEFBAARHEIDBUDGET

Ieder WOP beschikt over een eigen wijkleefbaarheidbudget. Dit budget is opgebouwd uit een vast bedrag per wijk plus een aanvullende vergoeding per iedere inwoner van de betrokken wijk. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Hiermee worden aan buurtgroepen en bewoners financiële vergoedingen uitbetaald voor het organiseren lokale activiteiten en evenementen, die met name sociale cohesie, wijkleefbaarheid en verkeersveiligheid in de eigen wijk ten goede komen.

TEAM WIJKZAKEN

Wijkcoördinatoren van het Team Wijkzaken zijn in dienst van de gemeente Capelle aan den IJssel en vormen een cruciale schakel tussen het WOP en de gemeentelijke instanties. Medewerkers van het team Wijkzaken zijn:

  • De heer Werner Kasten voor de wijken Fascinatio en Oostgaarde. Telefoon 010 – 2848725
  • De heer Menno Vinke voor de wijken Schollevaar en Schenkel. Telefoon 010 – 2848723
  • Mevrouw Daphne Verheijen-Blaauw voor de wijken Capelle-West, ‘s-Gravenland en Middelwatering. Telefoon: 010- 2848041
  • Secretariaat als assistentie voor wijkcoördinatoren. Telefoon 010 – 2848724
  • U kunt hen benaderen via email : gebiedsregie@capelleaandenijssel.nl

BIJEENKOMSTEN

In principe vergadert ieder WOP 4 maal per jaar, op een centrale locatie in de eigen wijk. WOP-bijeenkomsten zijn openbaar. Tijdens een vergadering van het WOP wordt over allerhande onderwerpen en actuele ontwikkelingen in de betrokken wijk gesproken. Bewoners kunnen tijdens een vergadering van het WOP extra aandacht vragen voor actuele of specifieke zaken die in de eigen wijk spelen.

GEKWALIFICEERD ADVIESRECHT

Het gekwalificeerd adviesrecht houdt in dat de wijkoverlegplatforms gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kunnen adviseren. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verplichting te motiveren wat er met het advies van het wijkoverlegplatform gebeurt.

Dit betekent voor de gemeente dat zij een actieve informatieplicht heeft ten opzichte van de wijkoverlegplatforms. Als wijkoverlegplatforms niet worden geïnformeerd over zaken die spelen, kunnen ze ook geen advies geven. Het betekent voor de wijkoverlegplatforms dat zij er voor dienen te zorgen dat de wijkoverlegplatforms een redelijke mate van afspiegeling zijn van de wijk én een signaalfunctie vervullen.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de wijkoverlegplatforms alleen een adviesfunctie vervullen op onderwerpen die zich afspelen op wijkniveau. Daarnaast dient de kwaliteit van het besluitvormingsproces voorop te staan. Er mag geen onaanvaardbare vertraging in het besluitvormingsproces plaatsvinden noch een overbelasting van de wijkoverlegplatforms.

MEER INFORMATIE ?

Mocht u meer informatie over het wijk- en buurtbeheer in Capelle aan den IJssel wensen, dan kunt u direct contact opnemen met de hiernaast genoemde wijkcoördinatoren. Zo nodig, brengen zij u dan in direct contact met de juiste persoon van uw eigen WOP-bestuur.

Gemeentehuis van Capelle aan den IJssel,
Rivierweg 111, 2903
AR Capelle aan den IJssel.

Het postadres is:

Postbus 70,
2900 AB Capelle aan den IJssel.

Informatiecentrum Gemeentehuis: Telefoon 010 – 2848484